Skip to content

Galway Chamber welcomes Bilingual Status for Galway.

Galway Chamber has a long association with Gaillimh le Gaelige since its inception in 1987 and support their work in the promotion and use of the Irish language in the city. This status will reinforce the economic benefits associated with the use of the Irish language in Galway city and it will also enhance Galway’s cultural image.

Gaillimh le Gaeilge

For more information please contact:

Gaillimh le Gaeilge

Kirwan House, Flood Street, Galway.

+353 91 568876 | eolas@gleg.ie | www.gleg.ie

Bilingual Status for Galway

Bilingual status will future proof the Irish language in the City and it validates the economic and cultural impact of the language. For Galway City, the Gaeltacht has had an ongoing effect on its cultural and linguistic identity. It also benefits economically from its location near the largest Gaeltacht in the country. Worth over €136 million annually to Galway City and County, Irish also offers visitors to the Wild Atlantic Way a unique opportunity to hear and engage with the language as used by Galwegians in their daily lives. The Irish language also plays an important role in creating Galway’s vibrant atmosphere and reputation as a city of culture and the widespread use of ‘an Ghaeilge’ has helped to earn her place on the shortlist for the European City of Culture 2020.

Stádas Dátheangach do Ghaillimh Dearbhú atá sa stádas speisialta seo do thodhchaí na Gaeilge sa chathair agus deimhníonn sé an tábhacht eacnamaíochta agus chultúrtha atá leis an teanga. Tá tionchar leanúnach ag an nGaeltacht ar Chathair na Gaillimhe, ar a féiniúlacht chultúrtha agus theangeolaíoch. Téann suíomh na cathrach – gar don Ghaeltacht is mó sa tír – chun a leasa eacnamaíochta freisin. Ní hamháin gur fiú os cionn €136 milliún in aghaidh na bliana an Ghaeilge do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe, ach cuireann sí go mór leis an eispéireas cultúrtha a fhaigheann cuairteoirí ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin mar go gcloiseann said an teanga agus go bhfeiceann said muintir na Gaillimhe á húsáid mar chuid dá saol laethúil. Tá an Ghaeilge lárnach freisin i gcothú atmaisféar beo fuinniúil na Gaillimhe agus i gcáil na cathrach mar chathair chultúrtha, agus is cinnte gur chuidigh úsáid fhorleathan na Gaeilge sa chathair le Gaillimh áit a bhaint amach ar ghearrliosta Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Gaillimh le Gaeilge in association with the Galway Advertiser and with support from the Galway Chamber organises Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Galway’s Bilingual Business award. The Gradam is named in honour of the late Seosamh Ó hÓgartaigh, founding member and company secretary of Gaillimh le Gaeilge. The aim of this award is to recognise companies and organisations in Galway City that demonstrate a ‘visible’, ‘genuine’ and ‘creative use’ of the Irish language within their business, thus impacting on their staff and the bilingual image of the city.

Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht speisialta ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe. Ainmníodh an Gradam in onóir an Uasail Seosaimh Uí Ógartaigh [nach maireann], ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge. Is í an aidhm atá leis an nGradam seo ná aitheantas a thabhairt do chomhlachtaí agus d’eagraíochtaí i gCathair na Gaillimhe a thaispeánann an Ghaeilge in úsáid ar bhealach ‘dáiríre,’ ‘cruthaitheach’ agus ‘feiceálach’ ina ngnó/eagraíocht agus a léiríonn an tionchar a bhíonn aige seo ar an bhfoireann, ar a gcuid custaiméirí, agus ar íomhá dhátheangach na Cathrach.

Gaillimh le Gaeilge

Gaillimh le Gaeilge was established with the aim of promoting the Irish language, particularly as an economic resource, in the Galway area. An independent study, commissioned by Gaillimh le Gaeilge on ‘The economic benefits associated with the Irish language which accrue to Galway City and to the Galway Gaeltacht’ found that the Irish language is worth in excess of €136 million annually to the economy of Galway City and County, it supports 5,000 jobs and more than 90% of Galway City businesses believe that it is a unique selling point for Galway’s image and cultural identity. Gaillimh le Gaeilge works in association with Galway City Council, Galway Chamber and other groups to develop and solidify Galway City’s unique Irish image and to promote Galway City as a bilingual city.

Bunaíodh Gaillimh le Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn, go háirithe mar acmhainn eacnamaíoch, i gceantar na Gaillimhe. Léirigh an taighde neamhspléach a choimisnigh Gaillimh le Gaeilge; ‘Buntáistí Geilleagracha na Gaeilge a fheictear i gCathair na Gaillimhe agus i nGaeltacht na Gaillimhe’ gur fios cionn €136 milliún an Ghaeilge do gheilleagar Chathair agus Chontae na Gaillimhe go bliantúil, tacaíonn sí le breis agus 5,000 post agus creideann níos mó ná 90% de ghnólachtaí Chathair na Gaillimhe gur gné uathúil í d’íomhá agus d’fhéiniúlacht chultúrtha na Gaillimhe.Oibríonn Gaillimh le Gaeilge I gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchlála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun íomhá Ghaeilge na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú agus Cathair na Gaillimhe a chur chun cinn mar chathair dhátheangach chun stádas oifigiúil dátheangach a bhaint amach don chathair.

Cairde Ghaillimh le Gaelige

‘Cairde Ghaillimh le Gaeilge’ was established in association with the Galway Chamber to facilitate the growing demand for Gaillimh le Gaeilge’s services and to develop the organisation further. Companies, organisations and individuals have the opportunity to become a ‘Car’(friend), ‘Cara Maith’ (good friend) or ‘Dlúthchara’(best friend) of Gaillimh le Gaeilge. Each level of friendship comes with a set of benefits and services, and most importantly, each Cara is part of a greater movement to promote Galway as a unique city.

Bhunaigh Caillimh le Gaeilge ‘Cairde’ I gcomhar le Cumann Trachtala na Gaillimhe chun frestal ar éileamh an phobail ar sheirbhísí Ghaillimh le Gaeilge agus mar thoradh ar riachtanais forbartha na heagraíochta. Is feidir le comhlachtaí, eagraíochtaí agus daoine aonair abheith mar ‘Cara’, ‘Cara Maith’ nó ‘Dlúthchara’. Tá a chuid buntáistí féin ag baint le gach cineál cairdis, ach is é an buntáiste is mó atá ann ná bheith mar chuid de ghluaiseacht chun Gaillimh a chur chun cinn chathair speisialta dhátheangach.